Trang chính của dự án trên hệ thống SourceForge

http://sourceforge.net/projects/ilyc/

Phiên bản hiện hành

Tài liệu

Tài liệu cho ILYC 0.3: http://sourceforge.net/projects/ilyc/files/ilyc-0.3/ilyc-0.3-doc-vi.zip/download

Yêu cầu hệ thống

  • Microsoft .NET Framework 2.0 hoặc mới hơn.
  • Để biên dịch mã nguồn: Microsoft Visual Studio 2008 Express hoặc mới hơn.
  • Microsft Windows XP hoặc mới hơn.