ILYC là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, với cú pháp thân thuộc và đơn giản, rất phù hợp cho những người mới học cũng như những người yêu thích tìm hiểu về lập trình. Mục tiêu tạo ra ngôn ngữ này là để tác giả thực hành việc lập trình đồng thời giúp những người mới nghiên cứu biết được cách thực hiện một chương trình thông dịch trên nền .NET Framework.


Ví dụ đầu tiên

Đoạn mã sau đây là một chương trình đơn giản, hiện ra câu "Hello World!" trên màn hình người sử dụng:

function void main() do
	puts("Hello World!")
done

Trong đoạn mã trên, có một hàm gọi là hàm main. Đây là hàm chính yếu của chương trình và sẽ được gọi tự động khi chương trình thực thi.

Lưu ý: ILYC là một ngôn ngữ phân biệt chữ hoa với chữ thường, nghĩa là chữ cái viết HOA và chữ cái viết thường được xem như hai ký hiệu khác nhau. Do đó, nếu bạn ghi hàm main thành Main hoặc là MAIN thì nó sẽ không có tác dụng.

Trong ví dụ ở đây, chỉ có một câu lệnh duy nhất trong hàm main: puts("Hello World!"). Đây là một lời triệu gọi hàm, tức là yêu cầu một hàm đã định nghĩa ở một chỗ nào đó thực hiện một công việc ta cần. Trong trường hợp này hàm được gọi là puts, với công dụng hiện tham số nó nhận được ra màn hình. Vì ta chuyển dòng "Hello World!" cho nó, nó sẽ cho hiện dòng nay ra như mong đợi.

Một điều cần nói nữa là hàm main có kiểu void. Thành thử nó sẽ không trả về một giá trị nào hết. Đó là một cái luật áp dụng cho hàm main, nhưng đối với các hàm khác thì bạn được tự do lựa chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp. Việc này sẽ được bàn kỹ hơn ở đoạn sau.

Sử dụng biến

Có thể bạn cần lưu giữ thông điệp "Hello World!" vô một chỗ nào đó, rồi sau này có thể dùng lại. Để làm điều này, bạn khai báo một cái biến và lưu chuỗi văn bản vô đó:

function void main() do
	string thongDiep = "Hello World!"
	puts(thongDiep)
done

Ở đây ta đã khai báo một biến tên là thongDiep (thông điệp). Bởi vì nó được dùng để lưu trữ một văn bản cho nên ta cho nó kiểu string.

Định nghĩa hàm

Bây giờ giả định là bạn muốn có một hàm hiện ra câu chào hỏi có kèm tên của người sử dụng. Một trong các cách làm là định nghĩa một hàm dùng để hỏi người sử dụng tên gì, và thêm một hàm nữa để hiện câu chào. Xin mời xem mã dưới đây:

function string hoiTen() do
	print("Xin cho biet ten: ")
	return reads()
done

function void chao(string ten) do
	puts("Chao " + ten + "!")
done

function void main() do
	string ten = hoiTen()
	chao(ten)
done

Trời! Sao nhiều mã lệnh vậy? Xin đừng lo ngại, bạn sẽ sớm hiểu hết thôi.

Chúng ta có ba hàm. Thứ nhất là hàm hoiTen dùng để hỏi tên của người sử dụng. Thứ nhì là hàm chao để chào người sử dụng. Cuối cùng là hàm main. Bạn luôn luôn được quyền thay đổi thứ tự của chúng tại vì trình thông dịch quét tất cả các định nghĩa hàm trước khi thực thi chương trình. Vậy nên nó luôn biết hàm bạn gọi nằm ở chỗ nào.

Trong hàm hoiTen: ta sẽ hỏi tên người sử dụng theo cách hiện câu hỏi bằng hàm print. Hàm này hơi khác hàm puts ở chỗ nó không có cho xuống hàng, giúp cho giao diện trông hợp lý hơn. Rồi ta lại có hàm reads để nhận tên. Người sử dụng cần gõ Enter sau khi nhập tên mình vào. Vì hoiTen là một hàm kiểu string, nó sẽ trả về một chuỗi và chuỗi này được lấy từ hàm reads như bạn có thể thấy.

Trong hàm chao: hàm này là một hàm void, và nó cần một tham số kiểu stringten. Công việc của nó là ghép tham số này vô câu chào rồi cho hiện ra màn hình.

Cuối cùng, trong hàm main, ta khai báo một biến ten để nhận giá trị trả về của hàm hoiTen rồi gởi nó vô hàm chao.

Chơi với các con số

Bạn đã gặp các chuỗi ký tự (string). Giờ hãy làm quen với số. Trong ILYC, có hai kiểu dữ liệu dạng số. Cái thứ nhất gọi là int, dành cho số nguyên. Cái thứ nhì là float, dành cho số thực.

function void main() do
	int a = 10
	int b = 20
	puts(a + b)
done

Như bạn thấy, đoạn mã trên khai báo hai biến kiểu int, khởi lập giá trị cho chúng rồi sau cùng cho hiện ra tổng hai số.

Xin xem một thí dụ khác:

function void main() do
	int a = 9
	int b = 2
	puts(a / b)
done

Bạn mong đợi kết quả bao nhiêu? Tôi đoán là 4,5. Nhưng rốt cuộc bạn lại thấy ra 4. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân chính là do phép toán bên trên thuộc dạng phép chia số nguyên. Nếu muốn chia số thực, ít nhất số bị chia phải là số thực:

function void main() do
	float a = 9
	int b = 2
	puts(a / b)
done

Giờ thì kết quả ra đúng rồi!

Còn nhiều tính năng lý thú khác của ILYC mà nội trong trang này không thể trình bày hết được. Xin hãy tham khảo tài liệu đi kèm bộ chương trình để biết thêm chi tiết.