Chương trình soạn mã và thông dịch giao diện trực quan:

Chương trình thông dịch tương tác bằng dòng lệnh: